Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

BBart
0240 6888
Reposted fromMiziou Miziou viainzynier inzynier
BBart
9723 4578 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaantonim antonim

August 06 2018

BBart
6896 e5fb 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viainzynier inzynier
BBart
6742 8d84 500
Reposted frommangoe mangoe viafruneman fruneman
BBart

August 01 2018

BBart
9023 6f98 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainzynier inzynier
BBart
5118 f808 500
Reposted fromTamahl Tamahl viafruneman fruneman
BBart
9531 d9ba 500
W magdolant rzem z syńciem po jedząko była
tam gupia dziebucha straszne coś zrobiła
pszet nami w kolejce se beszczelnie stała
syńciowi mojemu balą zaje...ła.

Porsze mi go z wrucić jajej powiedziała
A ona mi tylko wzieła sie rosśmiała
Ty stara guwniara ą młotszy ot ciebie
Ot dawaj tę balą boci wdziup zaje..ie.

Pszeciesz ot poczontku było wiadomo rze ą sie nalerzy dla mojego synuńcia bo upaczył a nie dziebuszyska gupiego. A wy na tym hey tet macie to dodac!!!!!11!!!111! bo jak nie....
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
BBart
8890 93e5
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viafruneman fruneman
BBart
4662 c2ec 500
Reposted frominto-black into-black viafruneman fruneman

July 31 2018

BBart
1028 e658 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaantonim antonim
BBart
6941 bd40
BBart
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viasucznik sucznik
BBart
5989 fc03 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
BBart
7339 add4
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasucznik sucznik
BBart
5493 f1e9
Reposted fromgaf gaf viasucznik sucznik
BBart
6639 abbd 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
BBart
6250 7692 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
BBart
5582 3561 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
BBart
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl